Usługi

Rozporządzenie MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 07.07.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) obiekty muszą być wyposażone w gaśnice, spełniające wymogi polskich norm dotyczących gaśnic, rodzaj gaśnicy powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiektach.
Rozporządzenie MSWiA z dn. 07. 07. 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) 3.3 Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzone w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Rozporządzenie MSWiA z dn. 07. 07. 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) 3.3 Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzone w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku

Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U . Nr 109, poz. 719). Kryterium wymogu posiadania IBP jest wielkość budynku, który określony jest na 1000m3 kubatury ( przeciętnie ok. 300 m2 powierzchni wewnętrznej), legalizacja IBP co 2 lata.

Sporządzenie i wywieszenie planów ewakuacyjnych jest wymagane w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U z 2003 r. Nr 6, poz. 69)

Podstawa prawna próbnych ewakuacji
Zgodnie z § 17.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będącego jego stałymi użytkownikami, niezaklasyfikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV ( ZL IV – budynki mieszkalne), powinien, co najmniej raz na 2 lata przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji całego obiektu.
Podstawa Prawna próbnych ewakuacji szkół, akademików, przeszkoli i domów studenckich.
Zgodnie z § 17.2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników: w szczególności szkoły, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać przynajmniej raz na rok jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

Zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
Obowiązkowym przeglądom podlegają zatem (oczywiście gdy występują w obiekcie): gaśnice przenośne i przewoźne, stałe i półstałe instalacje gaśnicze, urządzenia i elementy wchodzące w skład systemów sygnalizacji pożarowej oraz dźwiękowych systemów ostrzegawczych umożliwiających rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa, instalacje i elementy oświetlenia ewakuacyjnego, urządzenia oddymiające lub zapobiegające rozprzestrzenianiu się dymu, drzwi i bramy przeciwpożarowe oraz urządzenia nimi sterujące, oraz hydranty wewnętrzne i związane z nimi elementy instalacji. Ponadto raz na 5 lat węże, stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych, powinny być poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze. Szczegóły badań określa Polska Norma dotycząca konserwacji hydrantów wewnętrznych.

Powołując się na Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353) „Urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku”, a także zgodnie z instrukcją ITB Nr 331 opracowaną przez Zakład Badań Ogniowych w Warszawie, dla zapewnienia niezawodnego działania systemu oddymiania klapy dymowe wraz z całym układem wyzwalania muszą być sprawdzane przez specjalistę pod względem sprawności działania i gotowości eksploatacyjnej oraz konserwowane i ewentualnie naprawiane w regularnych odstępach ustalonych przez wytwórcę.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zgodnie z obowiązującymi przepisami jest urządzeniem przeciwpożarowym. W związku z tym należy podawać go przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
Przeglądy przeciwpożarowych wyłączników prądu zlecane Naszą firmę są wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia elektryczne.

Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami jest urządzeniem przeciwpożarowym. W związku z tym należy podawać ją przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Głównym celem przeglądu oświetlenia ewakuacyjnego jest badanie natężenia oświetlenia oraz czas podtrzymania oświetlenia ewakuacyjnego od zaniku oświetlenia podstawowego. Szczegółowy zakres przeglądu dostosowany jest do:
1. dokumentacji techniczno-ruchowej producenta systemu;
2. Polskiej Normy PN-EN 50172:2005.
Wykonanie przegląd instalacji oświetlenia ewakuacyjnego jest potwierdzane:
1. Protokółem z przeprowadzonych czynności;
Wpisem do dziennika eksploatacji urządzeń.